Algemene Voorwaarden How to Life

Artikel 1: Definities

1.1 How to Life: Eenmanszaak gevestigd aan de Semarangstraat 5 te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 76915379.

1.2 De klant: De wederpartij van How to Life, die met haar een overeenkomst heeft gesloten voor het afnemen van één of meer (online) producten of diensten.

1.3 Producten en diensten: Alle door How to Life aangeboden (online) producten, diensten en programma’s.

1.4 Bestelling: een opdracht aan How to Life om (een) bepaald(e), op haar website aangeboden, product(en)/dienst(en) te leveren waarbij de klant akkoord gaat met de Algemene voorwaarden.

1.5 Overeenkomst: Obligatoire verbintenis scheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen How to Life en de klant of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.

1.6 Website: de website van How to Life op www.howtolife.nl inclusief opvolgende pagina’s.

1.7 Voorwaarden: de hieronder genoemde voorwaarden bestaande uit het geheel van bepalingen zoals hieronder zijn beschreven.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website van How to Life, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van How to Life van toepassing.

2.2 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van How to Life worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door How to Life ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3: Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt automatisch tot stand na acceptatie van de bestelling van de klant door How to Life. How to Life is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4: Prijzen

4.1 De bij de producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief (of via de KOR vrijgesteld van) BTW en exclusief eventuele verzendkosten, verzekeringskosten en wettelijke bijdragen.

4.2 Voor bestellingen van fysieke producten binnen Nederland worden verzendkosten berekend.

4.3 How to Life kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van de klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief eventuele verzendkosten, vermeldt. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf.

Betaling is mogelijk door:

1 – iDeal: Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt.

2 – In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank of giro dient betaling volledig binnen zeven (7) dagen na orderdatum door How to Life te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden of de dienst zal worden geleverd.

5.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen zeven (7) dagen na factuurdatum. De klant geeft How to Life toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.3 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van How to Life.

Artikel 6: Levering

6.1 Bij aanschaf van een van How to Life’s online diensten of producten streeft How to Life ernaar het product of de dienst direct na betaling aan te leveren. Hiertoe is How to Life echter niet verplicht.

6.2 How to Life streeft ernaar om fysieke producten binnen één (1) werkdag (tenzij anders is overeengekomen) na ontvangst van de betaling te verzenden. Hiertoe is How to Life echter niet verplicht.

6.3 De uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan How to Life kan worden toegerekend. Indien je jouw bestelling niet binnen een redelijke termijn (± 5 werkdagen) hebt ontvangen, verzoek ik je mij dit per omgaande, doch uiterlijk binnen tien (10) werkdagen na plaatsing van de bestelling, per e-mail te melden. Reclames, welke na deze periode worden gedaan, zullen niet in behandeling worden genomen.

6.4 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. How to Life zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan How to Life verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Retourneren, omruilen of annuleren van producten

Ik doe er alles aan om via mijn website te informeren over mijn producten en diensten. Mocht een product of dienst desondanks niet aan jouw verwachting voldoen, dan kan deze geruild, geretourneerd of geannuleerd worden.

Voor het retourneren en/of omruilen (hierna: retouren) en/of annuleren gelden onderstaande voorwaarden:

8.1 Producten of diensten, die je via de website hebt gekocht, kunnen zonder opgaaf van reden in combinatie met een kopie van de bijbehorende factuur worden geruild en/of retour genomen, mits:

1 Deze producten of diensten uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst op het afleveradres voor retour aangemeld worden via [email protected] Je kunt aangeven welke producten of diensten je wenst te retourneren en bij (om)ruilen voor welke producten of diensten je iets anders wenst te ontvangen.

2 In geval van een fysiek product geldt dat de geretourneerde producten nog in originele-/nieuwstaat van verzending zijn.

3 In geval van online producten/diensten geldt dat er nog géén gebruik is gemaakt van het online product of dienst via de daarvoor ontvangen link.

4 (Online) producten of diensten die u tijdens een uitverkoop/kortingsactie of in de aanbieding heeft gekocht kunnen NIET geruild of geretourneerd worden.

5 De producten, welke voor retour aangemeld zijn, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na aanmelding voor retour “aangetekend” aan mij geretourneerd en door mij ontvangen zijn. Indien het een online product of dienst betreft moet dit per omgaande, doch uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na aanmelding voor retour aan mij verzonden zijn via [email protected] en door mij ontvangen zijn.

8.2 How to Life accepteert uitsluitend retouren die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retouren die niet, of niet binnen de gestelde tijd, zijn aangemeld worden NIET geaccepteerd.

8.3 Na aanmelding en na ontvangst van het retour zal uitsluitend het bedrag van het geretourneerde product (exclusief verzendkosten) door mij binnen veertien (14) dagen worden gecrediteerd.

8.4 Retouren geldt NIET voor producten of diensten die naar wens van de klant zijn aangepast.

8.5 Iedere bestelling van een dienst of product kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen vierentwintig (24) uur nadat de bestelling is geplaatst, worden geannuleerd. Ik verzoek je daartoe een e-mail te sturen naar [email protected] Jouw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Indien je jouw geannuleerde bestelling reeds hebt voldaan, restitueert How to Life het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen. How to Life zal in dat geval voor spoedige terugbetaling zorgdragen.

8.6 Indien de bestelling niet binnen de gestelde termijn is geannuleerd en/of geretourneerd, is de klant betalingsplichtig. How to Life is in dit geval gerechtigd de totale kosten aan de klant door te berekenen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Indien How to Life aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.2 How to Life is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat How to Life is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9.3 Indien How to Life aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van How to Life beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.4 De aansprakelijkheid van How to Life is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar (beroeps) aansprakelijkheidsverzekeraar, vermeerderd met het voor How to Life geldende eigen risico, in voorkomend geval.

9.5 How to Life is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige andere schade, hoe ook genaamd, gevolg-, letsel- en bedrijfsschade daaronder begrepen.

9.6 How to Life sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door How to Life bij de uitvoering van de door de klant opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

9.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van How to Life of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10: Vrijwaring

10.1 How to Life zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan welke How to Life jegens de klant is.

10.2 De klant vrijwaart How to Life tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van How to Life bedingen.

10.3 De klant vrijwaart How to Life volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen etc.

Artikel 11: Overmacht

11.1 How to Life heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat How to Life gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 12: Intellectueel eigendom

12.1 Het is de klant zonder schriftelijke toestemming van How to Life verboden om de door How to Life verstrekte ontwerpen, documentatie, informatie, stappenplannen, programmatuur, offertes e.d. (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of op een andere wijze in gebruik te geven. Het is de klant wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.

12.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij How to Life.

Artikel 13: Geheimhoudingen/Privacy

13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

13.2 De persoonlijke gegevens die How to Life via de site bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. How to Life houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder De Wet Bescherming Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Voorwaarden ongeldig worden verklaard:

1 – zullen overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven;

2 – zullen How to Life en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

14.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.