Algemene Voorwaarden How to Life

Artikel 1. Definities

 1. How to Life is een eenmanszaak die zich ten doel stelt enerzijds consumenten te voorzien van online cursussen rond zelfcompassie en persoonlijke tarot readings en anderzijds redactiewerk te verrichten.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet handelend ten uitvoering van zijn beroep of bedrijf, die gebruikt maakt van de Diensten van How to Life.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen How to Life en Klant, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door How to Life en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door How to Life ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website www.howtolife.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en How to Life gesloten Overeenkomsten waarbij How to Life Diensten aanbiedt of producten levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met How to Life overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

Artikel 3. De Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Klant kan How to Life e-mailen om een offerte op te vragen voor redactiewerk.
 3. Klant kan tevens bestellingen voor online cursussen en readings doen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van een bestelling.
 4. Als How to Life een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. How to Life kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van How to Life dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij How to Life deze schriftelijk bevestigt.
 6. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door How to Life.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. How to Life zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. How to Life heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal How to Life de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door How to Life worden doorbelast aan Klant.
 4. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan How to Life aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan How to Life worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan How to Life zijn verstrekt, heeft How to Life het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
 5. De Klant draagt er zorg voor dat How to Life zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant How to Life hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. How to Life dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen How to Life en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het gebruikelijke tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van How to Life op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen How to Life en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. How to Life is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat How to Life goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is How to Life bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is How to Life gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7. Annulering

 1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte is niet mogelijk met uitzondering van lid 2 van dit artikel.
 2. Annulering van de Overeenkomst is tot 14 dagen na ondertekening van de offerte mogelijk indien de Overeenkomst op afstand tot stand is gekomen en Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt ten uitvoering van zijn beroep of bedrijf.
 3. Annulering kan niet meer geschieden indien een mail is verzonden, inhoudende dat het Product verzonden is, waarbij het tijdstip van ontvangst van dit bericht door Klant als leidend geldt.

Artikel 8. Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte of op de website zijn in euro’s en vrijgesteld van BTW, tenzij anders vermeld.
 2. How to Life heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Betaling geschiedt op factuurbasis, via iDeal, PayPal en andere online betaalmogelijkheden.
 4. Alle facturen dienen te worden betaald met inachtneming van een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
 5. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan How to Life mede te delen.
 6. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien How to Life besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 7 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform de alsdan geldende regelgeving dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. How to Life is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is How to Life nooit aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de genoemde levertermijn op de Website, in de bevestigingsmail of elders. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is How to Life enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.
 3. How to Life is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden.
 4. How to Life is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 5. How to Life is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.
 6. Indien How to Life aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van How to Life met betrekking tot haar Diensten. How to Life is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 7. De aansprakelijkheid van How to Life is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien How to Life niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.

Artikel 10. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van How to Life, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van How to Life zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van How to Life, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal How to Life overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die How to Life heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 11. Garantie

 1. How to Life geeft geen garanties omtrent de door haar geleverde Producten.

 Artikel 12. Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. How to Life kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.
 2. How to Life draagt er zorg voor dat alle verwerkingen van persoonsgegevens van Klant conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn. Dit houdt onder andere in dat How to Life enkel persoonsgegevens verzameld op grond van een van de toegestane rechtsgronden en dat Klant te allen tijde een verzoek kan indienen bij How to Life tot verwijdering van zijn persoonsgegevens.

Artikel 13. Intellectueel eigendom

 1. How to Life behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. How to Life van gegevens. Klant zal How to Life vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 14. Klachtenregeling

 1. Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan How to Life, zie adres onder artikel 15.

Artikel 15. Identiteit van How to Life

 1. How to Life is bij de KvK geregistreerd onder nummer 76915379 en draagt btw-identificatienummer NL003145483B79. How to Life is gevestigd aan Rietsuikerweg 20 (3541TE) te Utrecht.
 2. How to Life is per e-mail te bereiken via [email protected] of middels de Website www.howtolife.nl en telefonisch op 0629332788.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen How to Life en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen How to Life en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Midden-Nederland of door de bevoegde rechter van het Arrondissement van de woonplaats van Klant.