ALGEMENE VOORWAARDEN – HOW TO LIFE

<< Scroll down for English >>

Artikel 1. Definities

 1. How to Life is een eenmanszaak die zich ten doel stelt enerzijds consumenten te voorzien van online cursussen rond zelfcompassie en persoonlijke tarot readings en anderzijds redactiewerk te verrichten.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet handelend ten uitvoering van zijn beroep of bedrijf, die gebruikt maakt van de Diensten van How to Life.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen How to Life en Klant, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door How to Life en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door How to Life ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website www.howtolife.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en How to Life gesloten Overeenkomsten waarbij How to Life Diensten aanbiedt of producten levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met How to Life overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

Artikel 3. De Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Klant kan How to Life e-mailen om een offerte op te vragen voor redactiewerk.
 3. Klant kan tevens bestellingen voor online cursussen en readings doen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van een bestelling.
 4. Als How to Life een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. How to Life kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van How to Life dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij How to Life deze schriftelijk bevestigt.
 6. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door How to Life.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. How to Life zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. How to Life heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal How to Life de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door How to Life worden doorbelast aan Klant.
 4. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan How to Life aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan How to Life worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan How to Life zijn verstrekt, heeft How to Life het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
 5. De Klant draagt er zorg voor dat How to Life zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant How to Life hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. How to Life dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen How to Life en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het gebruikelijke tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van How to Life op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen How to Life en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. How to Life is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat How to Life goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is How to Life bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is How to Life gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7. Annulering

 1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte is niet mogelijk met uitzondering van lid 2 van dit artikel.
 2. Annulering van de Overeenkomst is tot 14 dagen na ondertekening van de offerte mogelijk indien de Overeenkomst op afstand tot stand is gekomen en Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt ten uitvoering van zijn beroep of bedrijf.
 3. Annulering kan niet meer geschieden indien een mail is verzonden, inhoudende dat het Product verzonden is, waarbij het tijdstip van ontvangst van dit bericht door Klant als leidend geldt.

Artikel 8. Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte of op de website zijn in euro’s en vrijgesteld van BTW, tenzij anders vermeld.
 2. How to Life heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Betaling geschiedt op factuurbasis, via iDeal, PayPal en andere online betaalmogelijkheden.
 4. Alle facturen dienen te worden betaald met inachtneming van een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
 5. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan How to Life mede te delen.
 6. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien How to Life besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 7 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform de alsdan geldende regelgeving dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. How to Life is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is How to Life nooit aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de genoemde levertermijn op de Website, in de bevestigingsmail of elders. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is How to Life enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.
 3. How to Life is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden.
 4. How to Life is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 5. How to Life is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.
 6. Indien How to Life aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van How to Life met betrekking tot haar Diensten. How to Life is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 7. De aansprakelijkheid van How to Life is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien How to Life niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.

Artikel 10. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van How to Life, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van How to Life zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van How to Life, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal How to Life overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die How to Life heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 11. Garantie

 1. How to Life geeft geen garanties omtrent de door haar geleverde Producten.

 Artikel 12. Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. How to Life kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.
 2. How to Life draagt er zorg voor dat alle verwerkingen van persoonsgegevens van Klant conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn. Dit houdt onder andere in dat How to Life enkel persoonsgegevens verzameld op grond van een van de toegestane rechtsgronden en dat Klant te allen tijde een verzoek kan indienen bij How to Life tot verwijdering van zijn persoonsgegevens.

Artikel 13. Intellectueel eigendom

 1. How to Life behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. How to Life van gegevens. Klant zal How to Life vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 14. Klachtenregeling

 1. Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan How to Life, zie adres onder artikel 15.

Artikel 15. Identiteit van How to Life

 1. How to Life is bij de KvK geregistreerd onder nummer 76915379, draagt btw-identificatienummer NL003145483B79 en is gevestigd in Utrecht.
 2. How to Life is per e-mail te bereiken via info@howtolife.nl of middels de Website www.howtolife.nl.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen How to Life en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen How to Life en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Midden-Nederland of door de bevoegde rechter van het Arrondissement van de woonplaats van Klant.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS – HOW TO LIFE

Definitions

 1. How to Life: How to Life, established in Utrecht, Chamber of Commerce no. 76915379.
 2. Customer: the party which How to Life has entered into an agreement with.
 3. Parties: How to Life and customer together.
 4. Consumer: a customer who is an individual acting for private purposes.

Applicability

 1. These terms and conditions will apply to all quotations, offers, activities, orders, agreements and deliveries of services or products by or on behalf of How to Life.
 2. Parties can only deviate from these conditions if they have explicitly agreed upon in writing.
 3. The parties expressly exclude the applicability of supplementary and/or deviating general terms and conditions of the customer or of third parties.

Offers and quotations

 1. Offers and quotations from How to Life are without engagement, unless expressly stated otherwise.
 2. An offer or quotation is valid for a maximum period of 2 weeks from its date, unless another acceptance period is stated in the offer or quotation.
 3. If the customer does not accept an offer or quotation within the applicable time frame, the offer or quotation will lapse.
 4. Offers and quotations do not apply to repeated orders, unless the parties have agreed upon this explicitly and in writing.

Acceptance

 1. Upon acceptance of a quotation or offer without engagement, How to Life reserves the right to withdraw the quotation or offer within 3 days after receipt of the acceptance, without any obligations towards the customer.
 2. Verbal acceptance of the customer only commits How to Life after the customer has confirmed this in writing (or electronically).

Prices

 1. All prices used by How to Life are in euros, are VAT exempt and exclusive of any other costs such as administration costs, levies and travel-, shipping- or transport expenses, unless expressly stated otherwise or agreed otherwise.
 2. How to Life is entitled to adjust all prices for its products or services, shown in its shop, on its website or otherwise, at any time.
 3. Increases in the cost prices of products or parts thereof, which How to Life could not foresee at the time of making an offer or the conclusion of the agreement, may give rise to price increases.
 4. The consumer has the right to terminate an agreement as a result of a price increase as referred to in paragraph 3, unless the increase is the result of statutory regulation.
 5. The price with regard to services is determined by How to Life on the basis of the actual working hours.
 6. The price is calculated according to the usual hourly rates of How to Life, valid for the period in which he carries out the work, unless a different hourly rate has been agreed.
 7. If the parties have agreed on a total amount for a service provided by How to Life, this is always a target price, unless the parties have explicitly agreed upon in writing on a fixed price, which cannot be deviated from.
 8. How to Life is entitled to deviate up to 10% of the target price.
 9. If the target price exceeds 10%, How to Life must let the customer know in due time why a higher price is justified.
 10. If the target price exceeds 10%, the customer has the right to cancel the part of the order that exceeds the target price by 10%.
 11. How to Life has the right to adjust prices annually.
 12. How to Life will communicate price adjustments to the customer prior to the moment the price increase becomes effective.
 13. The consumer has the right to terminate the contract with How to Life if he does not agree with the price increase.

Payments and payment term

 1. How to Life may, at the conclusion of the agreement, require a down payment of up to 50% of the agreed amount.
 2. The customer must have paid the full amount within 7 days after delivery of the product.
 3. Payment terms are considered as fatal payment terms. This means that if the customer has not paid the agreed amount at the latest on the last day of the payment term, he is legally in default, without How to Life having to send the customer a reminder or to put him in default.
 4. How to Life reserves the right to make a delivery conditional upon immediate payment or to require adequate security for the total amount of the services or products.

Consequences of late payment

 1. If the customer does not pay within the agreed term, How to Life is entitled to charge an interest of 2% per month for non-commercial transactions and an interest of 8% per month for commercial transactions from the day the customer is in default, whereby a part of a month is counted for a whole month.
 2. When the customer is in default, he is also due to extrajudicial collection costs and may be obliged to pay any compensation to How to Life.
 3. The collection costs are calculated on the basis of the Reimbursement for extrajudicial collection costs.
 4. If the customer does not pay on time, How to Life may suspend its obligations until the customer has met his payment obligation.
 5. In the event of liquidation, bankruptcy, attachment or suspension of payment on behalf of the customer, the claims of How to Life on the customer are immediately due and payable.
 6. If the customer refuses to cooperate with the performance of the agreement by How to Life, he is still obliged to pay the agreed price to How to Life.

Right of recovery of goods 

 1. As soon as the customer is in default, How to Life is entitled to invoke the right of recovery with regard to the unpaid products delivered to the customer.
 2. How to Life invokes the right of recovery by means of a written or electronic announcement.
 3. As soon as the customer has been informed of the claimed right of recovery, the customer must immediately return the products concerned to How to Life, unless the parties agree to make other arrangements about this.
 4. The costs for the collection or return of the products are at the expense of the customer.

Right of withdrawal

 1. A consumer may cancel an online purchase during a cooling-off period of 14 days without giving any reason, provided that:
 • the product has not been used
 • it is not a product that can spoil quickly, like food or flowers
 • the product is not specially tailored for the consumer or adapted to its special needs
 • it is not a product that may not be returned for hygienic reasons (underwear, swimwear, etc.)
 • the seal is still intact, when the product is a data carrier with digital content (DVDs, CDs, etc.)
 • the product is not a (holiday)trip, a transportation ticket, a catering order or a form of leisure activity,
 • the product is not a separate magazine or a loose newspaper
 • the purchase does not concern an (assignment to) urgent repair
 • the consumer has not renounced his right of withdrawal
 1. The cooling-off period of 14 days as referred to in paragraph 1 commences:
  • on the day after the consumer has received the last product or part of 1 order
  • as soon as the consumer has received the first product of a subscription
  • as soon as the consumer has purchased a service for the first time
  • as soon as the consumer has confirmed the purchase of digital content via the internet
 2. The consumer can notify his right of withdrawal via info@howtolife.nl.
 3. The consumer is obliged to return the product to How to Life within 14 days after the notification of his right of withdrawal, after which period his right of withdrawal will lapse.

Reimbursement of delivery costs

 1. If the purchase costs and any other costs (such as delivery costs) are eligible for reimbursement according to the law, How to Life will refund these costs to the consumer within 14 days of receipt of the timely appeal to the right of withdrawal, provided that the consumer has returned the product to How to Life in time.
 2. The costs for return are only reimbursed by How to Life if the complete order is returned.

Reimbursement of return costs

If the consumer invokes his right of withdrawal and returns the entire order on time, the costs for returning the complete order will be borne by the consumer.

Suspension of obligations by the customer

The customer waives the right to suspend the fulfillment of any obligation arising from this agreement.

Right of retention 

 1. How to Life can appeal to his right of retention of title and in that case retain the products sold by How to Life to the customer until the customer has paid all outstanding invoices with regard to How to Life, unless the customer has provided sufficient security for these payments.
 2. The right of retention of title also applies on the basis of previous agreements from which the customer still owes payments to How to Life.
 3. How to Life is never liable for any damage that the customer may suffer as a result of using his right of retention of title.

Settlement 

The customer waives his right to settle any debt to How to Life with any claim on How to Life.

Retention of title

 1. How to Life remains the owner of all delivered products until the customer has fully complied with all its payment obligations with regard to How to Life under whatever agreement with How to Life including claims regarding shortcomings in the performance.
 2. Until then, How to Life can invoke its retention of title and take back the goods.
 3. Before the property is transferred to the customer, the customer may not pledge, sell, dispose of or otherwise encumber the products.
 4. If How to Life invokes its retention of title, the agreement will be dissolved and How to Life has the right to claim compensation, lost profits and interest.

Guarantee

 1. When parties have entered into an agreement with services included, these services only contain best-effort obligations for How to Life, not obligations of results.
 2. The risk of loss, damage or theft of the products that are the subject of an agreement between the parties, will pass on to the customer when these products are legally and/or factually delivered, at least are in the power of the customer or of a third party who receives the product for the benefit of the customer.

Performance of the agreement

 1. How to Life executes the agreement to the best of its knowledge and ability and in accordance with the requirements of good workmanship.
 2. How to Life has the right to have the agreed services (partially) performed by third parties.
 3. The execution of the agreement takes place in mutual consultation and after written agreement and payment of the possibly agreed advance by the customer.
 4. It is the responsibility of the customer that How to Life can start the implementation of the agreement on time.
 5. If the customer has not ensured that How to Life can start the implementation of the agreement in time, the resulting additional costs and/or extra hours will be charged to the customer.

Duty to inform by the customer

 1. The customer shall make available to How to Life all information, data and documents relevant to the correct execution of the agreement in time and in the desired format and manner.
 2. The customer guarantees the correctness, completeness and reliability of the information, data and documents made available, even if they originate from third parties, unless otherwise ensuing from the nature of the agreement.
 3. If and insofar as the customer requests this, How to Life will return the relevant documents.
 4. If the customer does not timely and properly provides the information, data or documents reasonably required by How to Life and the execution of the agreement is delayed because of this, the resulting additional costs and extra hours will be charged to the customer.

Intellectual property

 1. How to Life retains all intellectual property rights (including copyright, patent rights, trademark rights, design and design rights, etc.) on all designs, drawings, writings, data carriers or other information, quotations, images, sketches, models, scale models, etc., unless parties have agreed otherwise in writing.
 2. The customer may not copy or have copied the intellectual property rights without prior written permission from How to Life, nor show them to third parties and / or make them available or use them in any other way.

Penalties

 1. If the customer violates the articles of these general terms and conditions about secrecy or intellectual property, then he forfeits on behalf of How to Life an immediately due and payable fine of €1000 if the customer is a consumer and €5000 if the customer is a company,for each violation and in addition an amount of 5% of the aforementioned amount for each day that this violation continues.
 2. No actual damage, prior notice of default or legal proceedings are required in forfeiting the fine referred to in the first paragraph of this article.
 3. The forfeiture of the fine referred to in the first paragraph of this article shall not affect the other rights of How to Life including its right to claim compensation in addition to the fine.

Indemnity

The customer indemnifies How to Life against all third-party claims that are related to the products and/or services supplied by How to Life.

Complaints

 1. The customer must examine a product or service provided by How to Life as soon as possible for possible shortcomings.
 2. If a delivered product or service does not comply with what the customer could reasonably expect from the agreement, the customer must inform How to Life of this as soon as possible, but in any case within 1 month after the discovery of the shortcomings.
 3. The customer gives a detailed description of the shortcomings, so that How to Life is able to respond adequately.
 4. The customer must demonstrate that the complaint relates to an agreement between the parties.
 5. If a complaint relates to ongoing work, this can in any case not lead to How to Life being forced to perform other work than has been agreed.

Giving notice

 1. The customer must provide any notice of default to How to Life in writing.
 2. It is the responsibility of the customer that a notice of default actually reaches How to Life (in time).

Joint and several client liabilities

If How to Life enters into an agreement with several customers, each of them shall be jointly and severally liable for the full amounts due to How to Life under that agreement.

Liability of How to Life

 1. How to Life is only liable for any damage the customer suffers if and insofar as this damage is caused by intent or gross negligence.
 2. If How to Life is liable for any damage, it is only liable for direct damages that results from or is related to the execution of an agreement.
 3. How to Life is never liable for indirect damages, such as consequential loss, lost profit, lost savings or damage to third parties.
 4. If How to Life is liable, its liability is limited to the amount paid by a closed (professional) liability insurance and in the absence of (full) payment by an insurance company of the damages the amount of the liability is limited to the (part of the) invoice to which the liability relates.
 5. All images, photos, colors, drawings, descriptions on the website or in a catalog are only indicative and are only approximate and cannot lead to any compensation and/or (partial) dissolution of the agreement and/or suspension of any obligation.

Expiry period

Every right of the customer to compensation from How to Life shall, in any case, expire within 12 months after the event from which the liability arises directly or indirectly. This does not exclude the provisions in article 6:89 of the Dutch Civil Code.

Dissolution

 1. The customer has the right to dissolve the agreement if How to Life imputably fails in the fulfillment of his obligations, unless this shortcoming does not justify termination due to its special nature or because it is of minor significance.
 2. If the fulfillment of the obligations by How to Life is not permanent or temporarily impossible, dissolution can only take place after How to Life is in default.
 3. How to Life has the right to dissolve the agreement with the customer, if the customer does not fully or timely fulfill his obligations under the agreement, or if circumstances give How to Life good grounds to fear that the customer will not be able to fulfill his obligations properly.

Force majeure

 1. In addition to the provisions of article 6:75 Dutch Civil Code, a shortcoming of How to Life in the fulfillment of any obligation to the customer cannot be attributed to How to Life in any situation independent of the will of How to Life, when the fulfillment of its obligations towards the customer is prevented in whole or in part or when the fulfillment of its obligations cannot reasonably be required from How to Life.
 2. The force majeure situation referred to in paragraph 1 is also applicable – but not limited – to: state of emergency (such as civil war, insurrection, riots, natural disasters, etc.); defaults and force majeure of suppliers, deliverymen or other third parties; unexpected disturbances of power, electricity, internet, computer or telecoms; computer viruses, strikes, government measures, unforeseen transport problems, bad weather conditions and work stoppages.
 3. If a situation of force majeure arises as a result of which How to Life cannot fulfill one or more obligations towards the customer, these obligations will be suspended until How to Life can comply with it.
 4. From the moment that a force majeure situation has lasted at least 30 calendar days, both parties may dissolve the agreement in writing in whole or in part.
 5. How to Life does not owe any (damage) compensation in a situation of force majeure, even if it has obtained any advantages as a result of the force majeure situation.

Modification of the agreement

If, after the conclusion of the agreement and before its implementation, it appears necessary to change or supplement its contents, the parties shall timely and in mutual consultation adjust the agreement accordingly.

Changes in the general terms and conditions

 1. How to Life is entitled to amend or supplement these general terms and conditions.
 2. Changes of minor importance can be made at any time.
 3. Major changes in content will be discussed by How to Life with the customer in advance as much as possible.
 4. Consumers are entitled to cancel the agreement in the event of a substantial change to the general terms and conditions.

Transfer of rights

 1. The customer cannot transfer its rights deferring from an agreement with How to Life to third parties without the prior written consent of How to Life.
 2. This provision applies as a clause with a property law effect as referred to in Section 3:83 (2) Dutch Civil Code.

Consequences of nullity or annullability

 1. If one or more provisions of these general terms and conditions prove null or annullable, this will not affect the other provisions of these terms and conditions.
 2. A provision that is null or annullable shall, in that case, be replaced by a provision that comes closest to what How to Life had in mind when drafting the conditions on that issue.

Applicable law and competent court

 1. Dutch law is exclusively applicable to all agreements between the parties.
 2. The Dutch court in the district where How to Life is established (Midden-Nederland) is exclusively competent in case of any disputes between parties, unless the law prescribes otherwise.

Version: 1 September 2021