Disclaimer How to Life

1. Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar of beheerder: de eigenaar of beheerder van de website van het bedrijf How to Life;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • jij: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle op de website aanwezige inhoud.

Welkom op mijn website www.howtolife.nl! Door het bezoeken van mijn website stem je automatisch in met deze disclaimer. Mocht je niet instemmen met (een specifiek onderdeel van) deze disclaimer, verzoek ik je deze website niet te bezoeken en contact op te nemen met mij ([email protected]), zodat ik je mogelijk verder van dienst kan zijn.

2. Intellectueel eigendom website

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, valt alle inhoud van deze website onder het intellectuele eigendomsrecht van How to Life. Dit omvat tekst, beeldmateriaal en, zonder uitzondering, alle andere inhoud op deze website.

Het is toegestaan om deze website te bezichtigen, te downloaden, te printen en door te sturen aan anderen, zolang het niet voor commerciële doeleinden is. Mocht je deze website voor commerciële doeleinden willen gebruiken, verzoek ik je contact met me op te nemen.

Wat ik niet op prijs stel (en daarom niet is toegestaan):

  • Het herpubliceren van (delen van) deze website, ook indien dit voor andere websites moge zijn.
  • Het kopiëren, vermenigvuldigen, verzamelen of gebruiken van het materiaal op deze website op enig andere wijze voor commerciële doeleinden.
  • Het wijzigen en het publiceren van (grote delen van) het materiaal op deze website.

Absoluut toegestaan is:

  • Het refereren naar mijn website, mogelijk met citaten of kleine delen van het originele materiaal, zolang duidelijk is aangegeven dat het van deze website afkomstig is.
  • Het doorsturen van (delen van) de website aan bekenden voor persoonlijke doeleinden.

3. Intellectueel eigendom van mijn producten, workshops en programma’s

Op het moment dat jij je aanmeldt voor een van mijn workshops of programma’s, of een (online) product aanschaft, stem je in met deze disclaimer en de voorwaarden (zie ook de Algemene Voorwaarden). Mocht je hier niet mee instemmen, verzoek ik je de workshop of het programma niet te boeken, maar contact met mij op te nemen, zodat ik je mogelijk verder van dienst kan zijn.

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, valt alle inhoud van de producten en workshops onder het intellectuele eigendomsrecht van How to Life. Dit omvat tekst, beeldmateriaal, video’s evenals, zonder uitzondering, alle andere inhoud die tijdens de workshops of programma’s met jou worden gedeeld.

Indien je voor commerciële doeleinden materiaal en/of informatie van de workshop en of van mijn producten en programma’s wilt gebruiken, delen of tonen, verzoek ik je dringend contact met mij op te nemen.

Wat ik niet op prijs stel (en daarom niet is toegestaan) is:

Het kopiëren, vermenigvuldigen, verzamelen of gebruiken van het materiaal dat ik tijdens de workshop of tijdens een van mijn programma’s of in een van mijn producten gebruik, deel of toon – anders dan voor persoonlijk gebruik.

4. Geheimhouding

How to Life zal de door jou beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen, ook na beëindiging van de relatie. Van jouw zijde ben jij gehouden tot geheimhouding ten aanzien van al hetgeen je bekend wordt met betrekking tot de onderneming van How to Life en haar producten en diensten.

5. Annuleringsvoorwaarden

Verhindering deelname workshop/live event

Het kan gebeuren dat je door dringende omstandigheden verhinderd bent om aan een workshop of programma deel te nemen. Het is dan mogelijk, indien er plaats beschikbaar is, om door te schuiven naar eenzelfde workshop op een andere datum. Ik stort het inschrijfgeld niet terug (m.u.v. het herroepingsrecht binnen 14 dagen – zie Algemene Voorwaarden).

Annulering online programma

Bij schriftelijke annulering van een van de online programma’s van How to Life binnen 14 dagen na aanmelding krijgt de gebruiker de volledige investering retour. Bij annulering na 14 dagen na aanmelding is de gebruiker de overeengekomen prijs verschuldigd. Let op, hierbij geldt dat er nog géén gebruik mag zijn gemaakt van het programma (zie Algemene Voorwaarden).

6. Prijzen

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door How to Life opgegeven prijzen in euro’s, inclusief (of via KOR vrijgesteld van) BTW. How to Life is bevoegd om wijzigingen in kostprijsfactoren betreffende de overeenkomst, zoals onder meer prijzen van arbeid, valutakoersen, belastingen, heffingen of andere overheidsmaatregelen aan jou door te berekenen.

7. Betalingen

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling van de facturen te geschieden op een door How to Life aangewezen bank- of girorekening voorafgaand aan de start van de workshop of het programma waar je aan gaat deelnemen. Betaling dient te geschieden in euro’s zonder aftrek van enige korting, bankkosten, verrekening of schuldvergelijking, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

8. Privacy

How to Life houdt zich aan de wet- en regelgeving betreffende privacy. Door middel van het aangaan van een overeenkomst met How to Life geef je toestemming je gegevens op te slaan en te gebruiken conform de wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

9. Beperkte aansprakelijkheid

Ik heb er alles aan gedaan om de informatie op deze website zo correct en compleet mogelijk te doen zijn, maar ik neem geen verantwoordelijkheid voor mogelijke fouten of onvolledigheid en daaruit voortvloeiende gevolgen.

Ik kan niet garanderen dat (delen van) de informatie op deze website te allen tijde publiekelijk ter beschikking zullen worden gesteld en hiervoor neem ik geen verantwoordelijkheid.

Deze disclaimer staat natuurlijk niet boven de wet; om die reden zijn de wettelijke regels voor het gebruik en aanbod van informatie van toepassing op deze website.

10. Wijzigingen

Van tijd tot tijd zal ik deze disclaimer updaten of wijzigen. Mijn advies is daarom om deze regelmatig te lezen.

11. Geldigheid

Met deze disclaimer vervallen eerdere overeenkomsten tussen jou als bezoeker en mij (How to Life) met betrekking tot het gebruik van deze website. Deze disclaimer blijft geldig totdat jouw bezoek aan mijn website is geëindigd.

12. Contact

Over deze disclaimer kunt je contact met me opnemen via [email protected]