Privacyverklaring How to Life

How to Life, gevestigd aan de Rietsuikerweg 20, 3541TE te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

How to Life verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie.
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en type apparaat

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Deze website en dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via [email protected], dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

How to Life verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Het voeren van een administratie.
 • Het verzenden van een nieuwsbrief – als je je daarvoor hebt opgegeven.
 • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten.
 • How to Life verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.
 • How to Life houdt geen dossiers bij.

Geautomatiseerde besluitvorming

How to Life neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van How to Life) tussen zit.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

How to Life bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de deze (categorieën van) persoonsgegevens:

 • Personalia voor nieuwsbrief (voornaam en e-mailadres). Deze gegevens worden bewaard zolang je ingeschreven bent voor de nieuwsbrief, zodat de nieuwsbrief verstuurd kan worden. Wanneer je je uitschrijft voor de nieuwsbrief, worden je gegevens binnen 4 weken verwijderd.
 • Personalia voor aanschaf (online) producten of inschrijving workshop. Deze gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard, aangezien dit de wettelijke bewaartermijn van facturen van de Belastingdienst betreft.

Delen van persoonsgegevens met derden

How to Life verstrekt in principe geen gegevens aan derden. Ik zal dit uitsluitend doen indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van How to Life wordt er een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. How to Life blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt How to Life gegevens:

 • Facturatieprogramma (Moneybird). Dit programma gebruikt bedrijfs- en/of persoonsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen.
 • Partij voor hosting van de website en e-mail (SiteGround). Zij zorgen dat de website goed functioneert, How to Life goed bereikbaar is per mail en dat de beveiliging hieromtrent in orde is. De gegevens zijn geanonimiseerd zichtbaar.
 • Programma voor e-mailmarketing (MailChimp). Voor de verwerking van de inschrijving voor mijn nieuwsbrief, het aanmelden voor diensten en het aanvragen van een e-book of checklist. Hiervoor heeft het programma je voornaam en e-mailadres nodig. Adresgegevens zijn alleen nodig bij het afnemen van een dienst.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door How to Life en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover ik van jou beschik in een computerbestand naar jou, of een andere door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kan ik je vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

How to Life wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe How to Life persoonsgegevens beveiligt

How to Life neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

Heb je vragen of opmerkingen over het verwerken van je persoonsgegevens op howtolife.nl? Neem contact met me op via [email protected]